Riskparitet och dagens låga statsobligationsräntor

Kritiker mot riskparitet fokuserar ofta på exponeringen mot räntebärande tillgångar och utsikterna för högre framtida räntor och uppmanar investerare att överge diversifierade portföljer och istället koncentrera risken, t ex i ”60/40”-liknande portföljer, eller i vissa fall helt i aktier.

BlackRock och Salient adresserar kritiken i två olika typer analyser:

Blackrock isolerar (och eliminerar) bland annat den historiska effekten fallande räntor haft på riskparitetsstrategier för att visa att de inte är beroende av fortsatt nedåttrendande räntor för att kunna överprestera traditionellt konstruerade portföljer framöver. Läs mer

Salient visar hur en (dynamisk) riskparitetsstrategi rimligen skulle ha presterat under den inflationistiska perioden 1971-1982 (då räntan på exempelvis en tioårig nominell amerikansk statsobligation steg från cirka 6.2% till 15.3%). De bifogar även ett simulerat extremscenario baserat på samma period där de justerar ner startnivån på räntan till dagens nivå istället vilket resulterar i lägre kupongutbetalningar, mer volatil värdeutveckling och sammantaget lägre totalavkastning för statsobligationsinvesteringarna i portföljen, som trots detta överpresterar en traditionellt konstruerad portfölj. Läs mer